Produkt dnia
Flaga UE 200x125 cm na maszt
Flaga UE 200x125 cm na maszt

159,90 zł

130,00 zł

szt.
Flaga Polski 112x70 cm drukowana
Flaga Polski 112x70 cm drukowana

36,90 zł

30,00 zł

szt.
Flaga Polski 200x125 cm zszywana na maszt
Flaga Polski 200x125 cm zszywana na maszt

129,15 zł

105,00 zł

szt.
Maszt flagowy 5 - 8 m. „STANDARD”
Maszt flagowy 5 - 8 m. „STANDARD”

1 476,00 zł

1 200,00 zł

szt.
Stojak flagowy "STRASBURG" srebrny pojedynczy
Stojak flagowy "STRASBURG" srebrny pojedynczy

2 617,44 zł

2 128,00 zł

szt.
Orzeł srebrny 50x55 cm na tarczy PLEXI przezroczystej 63x70 cm
Orzeł srebrny 50x55 cm na tarczy PLEXI przezroczystej 63x70 cm

2 692,47 zł

2 189,00 zł

szt.
ZESTAW linka PA, karabinki, knaga, flaga RP 160x100 cm
ZESTAW linka PA, karabinki, knaga, flaga RP 160x100 cm

123,00 zł

100,00 zł

szt.
ORZEŁ SREBRNY 26x31 cm NA TARCZY BUKOWEJ 33,5x38 cm
ORZEŁ SREBRNY 26x31 cm NA TARCZY BUKOWEJ 33,5x38 cm

1 107,00 zł

900,00 zł

szt.
FLAGA POLSKA WALCZĄCA 1
FLAGA POLSKA WALCZĄCA 1

49,20 zł

40,00 zł

szt.
FLAGA POLSKA WALCZĄCA 2
FLAGA POLSKA WALCZĄCA 2

49,20 zł

40,00 zł

szt.
Regulamin

                                                                                                                           24.05.2018                                                     


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu
internetowego działającego pod domeną: www.iflagi.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).


SPRZEDAWCĄ i ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:
"I FLAGI" WOJCIECH PRYSTAPCZUK
Adres: ul. Poli Gojawiczyńskiej 1, 44109 Gliwice
Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: jak wyżej
tel. +48 32 721 87 76, 32 721 87 31
email: sklep@iflagi.pl
Dane rejestrowe rejestr i numer: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem
NIP 6311027694, REGON: 272704575
Numer rachunku bankowego: 56 1140 2017 0000 4602 0648 1180


KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

 

 1. Definicje:

 2. SKLEP INTERNETOWYoznacza, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).

 3. KLIENTosoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.

 4. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą precyzyjna definicja Kodeks Cywilny Art.22.

 5. PRODUKT- rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.

 6. REGULAMINniniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.

 7. UMOWA SPRZEDAŻYumowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.

 8. ZAMÓWIENIEoświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

 9. NEWSLETTERusługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres email.

 

 1. Postanowienia ogólne:
  Zakres działalności sprzedaż wysyłkowa z wykorzystaniem strony internetowej flag, godeł, produktów propagandowych oraz asortymentu do ekspozycji flag w tym również produktów wykonywanych na zamówienie.

 2. SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 28.12.2015 z 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546).

 3. KLIENT zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

 4. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży paragon
  lub fakturę.

 5. Informacje handlowe cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Zamówienie:

 2. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia z wysyłką do Polski.

 3. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

 4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

 5. Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce KONTAKT. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do KLIENTA utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. KONSUMENT dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.

 6. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ
  następuje :
       a) po potwierdzeniu zamówienia jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;

 7.      b) po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.

 8. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 9 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku zamówień specjalnych takich jak maszty flagowe czas może być dłuższy.

 

 1. Ceny:

 2. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT 23%).

 3. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.

 4. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.

 5. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

 

 1. Formy płatności:

 2. Za pobraniem przy odbiorze wysłanych produktów.

 3. Przedpłata przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub przesłany w potwierdzeniu zamówienia.

 4. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym zamówione produkty należy odebrać w terminie 10 dni od złożenia zamówienia w siedzibie firmy iFlagi, Gojawiczyńskiej 1, 44109 Gliwice.

 5. System płatności online przelewy24.pl obsługiwany przez firmę PayPro S.A. (wchodzi w skład Grupy DialCom24 Sp. z o.o.), ul. Kanclerska 15, 60327 Poznań, tel. (61)8475264,
  fax: (61)8470838, WWW: www.przelewy24.pl, email: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych 28.12.2015  prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

 6. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.

 7. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 8. W przypadku zamówień indywidualnych zakupu produktów tworzonych według projektu klienta lub produktów z katalogu ze zmodyfikowanymi wymiarami podanymi przez klienta wymagana jest zaliczka.
 9. Wysyłka towaru:

 10. Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.

 11. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA.

 12. Zakupione produkty wysyłamy firmami kurierskimi UPC i GEIS.

 

 1. Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców):

 2. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI nie będącymi KONSUMENTAMI.

 3. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami KLIENT nie będący KONSUMENTEM obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 4. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM.

 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a KLIENTEM niebędącym KONSUMENTEM zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.

 6. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości nie wymienione powyżej w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556581.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA:

 2. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje
  data nadania przesyłki.

 4. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej odesłania w
  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 6. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).

 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana (m.in. flagi i inne produkty tworzone według projektu klienta lub produkty z katalogu zmodyfikowane według specyfikacji klienta) wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA oraz w wypadkach wymienionych w załączniku.

 8. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

 

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA:

 2. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy bez wad.

 3. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili przez okres 2 lat.

 4. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).

 5. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 6. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 7. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (email) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać
  telefonicznie lub ustnie.

 8. Wadliwy PRODUKT w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ jeżeli będzie to możliwe i celowe KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana KONSUMENTOWI. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KLIENTA byłoby nadmiernie utrudnione, KLIENT obowiązany jest udostępnić rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 10. Jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 11. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 12. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 13. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KUPUJĄCY może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli KUPUJĄCYM jest przedsiębiorca, SPRZEDAWCA może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 14. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

 15. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

 16. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.

 

 1. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www:
  SPRZEDAWCA w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu internetowego usługi: utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w sklepie internetowym; przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym; za zgodą KLIENTA przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter".

 2. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.

 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.

 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.

 5. Usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji.

 6. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA składając
  przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy: za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU), przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej, w formie wiadomości email lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY (USŁUGODAWCY).

 7. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy: KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia. SPRZEDAWCA wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin z
  zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy SPRZEDAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym. SPRZEDAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 8. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

 9. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie dostarczone przez wytwórcę urządzenia umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta email. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

 

 1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych KONSUMENTA zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.
 2. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiory danych osobowych przetwarzane w związku z niniejszą stroną www.
 3. Podanie danych osobowych przez KONSUMENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

 4. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:
  - nazwisko i imię;
  - adres do wysyłki produktów;
  - adres email;
  - numer telefonu kontaktowego.

 5. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom
  trzecim z wyjątkiem opisanych w pkt.6. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

 6. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KONSUMENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich online administratorowi systemu płatności.

 7. Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres emailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.

 8. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

 

                                                   INFORMACJA O RODO

Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) każdy Klient ma możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcia udostępnionych Sklepowi danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Sklep za zgodą ich właścicieli, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur, oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Sklep może wykorzystywać dane osobowe w celu zapewnienia właściwej obsługi zamówień klientów oraz do powiadamiania o nowościach i promocjach

 

 1. Postanowienia końcowe
  Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.

 2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA. REGULAMIN wraz z załącznikami jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do wiadomości email potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).

 

 1. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

 3. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

 4. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

 5. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

 6. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że:

 7. a) Miejski (powiatowy) rzecznik KONSUMENTów pomaga mieszkańcom w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Konsumenci mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą lub usługodawcą ; bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Niekiedy rzecznik występuje do przedsiębiorcy z interwencją w imieniu KONSUMENTA: przedstawia jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawidłowy sposób rozpatrzenia reklamacji. Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet może przystępować do już toczących się postępowań sądowych, by działać w imieniu i na rzecz KONSUMENTÓW;

 8. b) istnieje możliwość skierowania sprawy przed stały polubowny sąd konsumencki, tj. sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między KONSUMENTAmi a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez KONSUMENTów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane kontaktowe do stałych polubownych sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;

 9. c) istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Odbywa się ona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a KONSUMENTEM, inicjowane na wniosek KONSUMENTA lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej są dostępne na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

 10. d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji KONSUMENTÓW, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
  Treść punktów a), b) oraz c) powyżej zaczerpnięto ze strony:
  http://www.prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl

 

 1. Treść załączników nr 1,2 i 3 stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU:

 

PLIKI DO POBRANIA:

 • Załącznik nr 1 stanowi

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach.pdf

 • Załącznik nr 2 stanowi

Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc

 

 • Załacznik nr 3 stanowi


Wzór Druk reklamacji.doc

 • Załącznik nr 4 stanowi

Poprzedni regulamin.doc

 

 

 

DANE OSOBOWE

Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) każdy Klient ma możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcia udostępnionych Sklepowi danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Sklep za zgodą ich właścicieli, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur, oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Sklep może wykorzystywać dane osobowe w celu zapewnienia właściwej obsługi zamówień klientów oraz do powiadamiania o nowościach i promocjach.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl